2306 by yukki.m on Flickr.MAMIYA RB67 * FUJI PRO400
MAMIYA SEKOR C 90mm F3.8
November 9, 2013 @ 江戸東京たてもの園
blog.natural-days.com/?eid=202

2306 by yukki.m on Flickr.

MAMIYA RB67 * FUJI PRO400
MAMIYA SEKOR C 90mm F3.8
November 9, 2013 @ 江戸東京たてもの園

blog.natural-days.com/?eid=202

2304 by yukki.m on Flickr.MAMIYA RB67 * FUJI PRO400
MAMIYA SEKOR C 90mm F3.8
November 9, 2013 @ 江戸東京たてもの園
blog.natural-days.com/?eid=201

2304 by yukki.m on Flickr.

MAMIYA RB67 * FUJI PRO400
MAMIYA SEKOR C 90mm F3.8
November 9, 2013 @ 江戸東京たてもの園

blog.natural-days.com/?eid=201

AST_0023 by Astiapix on Flickr.Nikon D800E + Nikkor AF 35 mm F/2D

AST_0023 by Astiapix on Flickr.

Nikon D800E + Nikkor AF 35 mm F/2D